Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1.30-KH/BCSĐ02/06/2022Kế hoạch Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 "Hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới"
2.739/KH-TA12/11/2019Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025
3.30/BC-TA17/05/2019Báo cáo sơ kết phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
4.231/KH-TA22/04/2019Kế hoạch tổ chức Hội thi "Kể chuyện về Bác" và Hội nghị sơ kết phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
5.202/TA-TĐKT05/04/2019Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngắn hạn năm 2019
6.203/TA-TĐKT05/04/2019Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
7.53/TA-TĐKT22/01/2019Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019
8. 20/07/2018Bảng phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Cà Mau
9.19/2018/QĐ-TANDTC-TĐKT29/06/2018Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án"
10.227/QĐ-TA25/06/2018Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Cà Mau

LIÊN KẾT WEBSITE