Công tác tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lãnh đạo TAND tỉnh quan tâm, xây dựng thành chương trình, kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động TAND hai cấp với các hình thức khác nhau như tổ chức phát động thi đua hằng năm, Hội thi kể chuyện, Hội thi hát về Bác... Đồng thời, hằng năm lựa chọn những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh biểu dương, khen thưởng.

Qua các năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, đã trở thành ý thức tự giác, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Toàn thể công chức và người lao động TAND hai cấp hăng hái, tham gia đăng ký rèn luyện, học tập nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và số lượng. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Cà Mau đã xét và đề nghị Chánh án TAND tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 43 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, nổi bật là đồng chí Lê Nguyễn Vĩnh Hải, Nhân viên TAND thành phố Cà Mau có thành tích tiêu biểu được Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn một số hạn chế như: Một số lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm dẫn đến phong trào thi đua chưa thật sự sôi nổi, thiếu tính chủ động, sáng tạo; việc đề nghị khen thưởng chưa tập trung và chú trọng đề nghị khen thưởng cho những công chức và người lao động trực tiếp có thành tích tiêu biểu, dẫn đến việc khen thưởng chưa thật sự là động lực thúc đẩy công chức và người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, trong những năm tiếp theo, Lãnh đạo TAND hai cấp tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, đổi mới; đồng thời xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo ra nhiều phong trào tích cực, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo Bác, đồng thời khắc phục những hạn chế. Đồng thời, đưa nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vào kế hoạch, đăng ký việc làm theo Bác sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhật Thư