Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

Văn bản tài liệu công tác thi đua

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.30-KH/BCSĐKế hoạch02/06/2022Kế hoạch Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 "Hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới"
2.739/KH-TAThông báo12/11/2019Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025
3.30/BC-TAThông báo17/05/2019Báo cáo sơ kết phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
4.231/KH-TAThông báo22/04/2019Kế hoạch tổ chức Hội thi "Kể chuyện về Bác" và Hội nghị sơ kết phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
5.202/TA-TĐKTThông báo05/04/2019Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngắn hạn năm 2019
6.203/TA-TĐKTThông báo05/04/2019Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
7.53/TA-TĐKTThông báo22/01/2019Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019
8. Thông báo20/07/2018Bảng phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Cà Mau
9.19/2018/QĐ-TANDTC-TĐKTQuy chế29/06/2018Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án"
10.227/QĐ-TAThông báo25/06/2018Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Cà Mau
11.06/2018/TT-BTPThông báo07/06/2018Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
12. Thông báo16/05/2018Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện
13.01/2018/TT-TANDTCThông báo24/04/2018Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của TAND
14.55/TANDTC-PCThông báo20/03/2018V/v tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành
15.787/TA-TĐKTThông báo12/12/2017Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020
16.91/2017/NĐ-CPThông báo31/07/2017Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
17.99/KH-TANDTC-TĐKTThông báo15/05/2017Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng gương điển hình tiên tiến TAND giai đoạn năm 2017-2020
18.223/QĐ-TA-TĐKTThông báo26/12/2013Quyết định về việc ban hành Quy chế thi tuyển danh hiệu "Thẩm phán giỏi" và xét tặng danh hiệu "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực"

LIÊN KẾT WEBSITE