Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cùng toàn thể đảng viên TAND tỉnh Cà Mau.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong năm Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai, quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cụ thể như triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Dân chính Đảng, của Đảng ủy Tòa án, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ chị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Dân chính Đảng một cách đầy đủ, kịp thời; làm tốt công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát…. Ngoài ra, Hội nghị còn thông qua Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 19/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính đảng (Khóa IX) về “Nâng cao chất lượng chi ủy, chi bộ” và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Qua đó, đảng viên có nhiều ý kiến đóng góp sâu sát thực tế của đơn vị với tinh thần dân chủ, đổi mới và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực đối với Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị công bố khen thưởng cho 02 tập thể và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng nhấn mạnh năm 2021 với những khó khăn nhất định, lượng án cũng như khối công việc rất nhiều, do đó đòi hỏi các đồng chí Bí thư Chi bộ cũng như mỗi đảng viên có nhiều giải pháp đột phá hơn nữa cùng Đảng ủy hoàn thành Nghị quyết đề ra năm 2021.

Hình ảnh Hội nghị:

Tăng Nhớ (Ảnh Hạnh Nguyên)