Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân” và Người cũng khẳng định “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hiến pháp năm 2013 cũng đã quy định: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tăng cường nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, vai trò, vị trí của Tòa án trong hệ thống bộ máy nhà nước ngày càng được khẳng định. Trong suốt chặng đường gần 75 năm xây dựng và phát triển, vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, các thế hệ cán bộ Tòa án đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ đã quyết định hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ của Tòa án nhân dân các cấp. Chính vì vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án luôn được Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao qua các thời kỳ quan tâm, chú trọng.

Với tư tưởng xuyên suốt là xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất, năng lực thực tiễn trên nguyên tắc coi trọng cả “đức” và “tài”, “đức” là gốc, cùng với việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, thời gian qua Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã không ngừng củng cố, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, trách nhiệm, phục vụ, thân thiện với công dân và tổ chức, đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động này đã có nhiều tác động tích cực, góp phần nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của cán bộ công chức; xây dựng phong cách, thái độ làm việc trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Để tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức Tòa án gương mẫu, chuẩn mực, tận tình, thân thiện; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, hướng đến mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án liêm chính, chuyên nghiệp, thân thiện, phục vụ”, góp phần xây dựng Nhà nước “Của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, với vai trò tham mưu lãnh đạo Tòa án tỉnh trong việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng đề xuất một số giải pháp trong công tác “Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án liêm chính, chuyên nghiệp, thân thiện, phục vụ” như sau:

Một là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

-  Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với toàn thể công chức và người lao động đơn vị, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để mỗi công chức và người lao động đều nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

- Đảm bảo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan được giải quyết theo cơ chế một cửa; kịp thời cập nhật và công khai quy trình, trách nhiệm và thời gian giải quyết thủ tục hành chính để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và giám sát với nhiều kênh khác nhau; tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của công chức và người lao động cơ quan; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; có biện pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật so với thực tế áp dụng để kịp thời đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc của cơ quan, nhất là trang thiết bị tại Tổ Hành chính – Tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Quản lý và vận hành hiệu quả Trang Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Hai là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức. Trong các cuộc họp thường lệ của Chi bộ, của đơn vị nên có nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu; quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa, phát hiện công chức, người lao động đơn vị vi phạm.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống để công chức và người lao động luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm trong các công tác được giao thông qua việc duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ, đơn vị nghiêm túc, chất lượng, tạo điều kiện để cá nhân tự phê bình và phê bình có hiệu quả; tổ chức sinh hoạt định kỳ theo chuyên đề về liêm chính, trách nhiệm, thân thiện, phục vụ; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ công chức.

- Giáo dục tính liêm chính, đạo đức công vụ đối cán bộ công chức, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và phải được thực hiện thường xuyên để hình thành thói quen và ngấm sâu vào nhận thức của mỗi cá nhân trước khi tham gia nền công vụ.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu cải cách tư pháp.

- Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

- Thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ công chức. Đồng thời, có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có đạo đức tốt, bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện đánh giá cán bộ công chức dựa trên hiệu quả công việc. Bảo đảm khách quan, chính xác và công bằng; chú trọng thành tích, hiệu quả, kết quả công tác của cán bộ công chức, coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ công chức. Xác định thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ công chức và phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm đối với việc đánh giá cán bộ công chức. Thực hiện tốt việc giám sát của nhân dân nơi cư trú.

- Tăng cường kỷ luật công vụ để tiến tới xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân. Đồng thời, có cơ chế khen thưởng trong hoạt động công vụ, gắn với chế độ về vật chất, đề bạt, bổ nhiệm nhằm kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ công chức tận tâm với nghề nghiệp.

- Có chế độ, chính sách đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức và có cơ chế khen thưởng kịp thời đúng đối tượng, tạo điều kiện để cán bộ công chức yên tâm công tác, tự giác phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp có vi phạm

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị trong công tác tự kiểm tra đối với cán bộ công chức thuộc quyền quản lý. Tăng cường và đổi mới chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, nhất là hoạt động kiểm tra, giám sát của Tổ kiểm tra công vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, nhất là việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, đảm bảo cho cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc và đúng trách nhiệm công vụ của mình, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong thực hiện công vụ. Tăng cường kỷ luật công vụ, xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đối với cán bộ công chức có chức danh tư pháp.

- Thực hiện chế độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình về tài sản, thu nhập của cán bộ công chức.

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ công chức thông qua hộp thư góp ý của cơ quan.

- Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nhất là đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ công chức có hành vi lạm quyền, sách nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức.

Năm là, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc xây dựng văn hóa công vụ

Xây dựng văn hóa công vụ nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội và nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Để xây dựng tốt văn hóa công vụ cần thực hiện các nội dung sau:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những quy định, quy tắc ứng xử về văn hóa công vụ; giúp cán bộ công chức nhận thức đúng, hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện văn hóa công vụ nhằm giữ gìn hình ảnh cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ công chức phải ý thức và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện văn hóa công vụ, xem đây vừa là quyền lợi, vừa là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ công chức.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức, lối sống, tự chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc và thực hiện tốt nội dung văn hóa công vụ theo phương châm “4 xin”“xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” “4 luôn”: “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”.

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, THANH TRA VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG