Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

Kế hoạch Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 "Hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới"

LIÊN KẾT WEBSITE