Năm 2016, toàn thể đoàn viên công chức và người lao động TAND tỉnh Cà Mau đã tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hoạt động của công đoàn tại đơn vị đạt được nhiều thành quả đáng kể, về công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện trách nhiệm, nghiêm túc… Đặc biệt, đơn vị luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đóng góp quỹ vì người nghèo, thăm hỏi cán bộ nghỉ hưu tại địa phương, phụng dưỡng và chăm sóc tốt cho 01 mẹ Việt Nam anh hùng… 

Hội nghị Cán bộ Công chức

Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức và phong trào thi đua yêu nước, xây dựng công đoàn vững mạnh…cho đoàn viên và người lao động.

Hội nghị cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, định hướng và giúp đỡ cho toàn thể đoàn viên công đoàn có thể phát huy mọi mặt của đời sống xã hội, đồng thời, quán triệt tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà đước để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huỳnh Văn Út