Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau!

KỶ YẾU TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP

“Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của Chính quyền, cho nên càng phải tinh thành đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác, để tránh những mối xích mích lẫn nhau, nó có thể vì lợi quyền nhỏ và riêng mà hại đến quyền lợi to và chung, cho cả tư pháp và hành chính. Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”.

(Trích Thư của Bác Hồ gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc – tháng 2-1948. Trích từ “Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch”, Tập 1, NXB Sự thật, 1958, trang 235).

Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Phạm Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm và làm việc với Tòa án
nhân dân tỉnh Cà Mau năm 1998

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau năm 1998