Đồng chí Chung Văn Kết – Báo cáo viên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh toà Toà hành chính Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau triển khai nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đã họp để thảo luận, cho ý kiến: Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Qua tiếp thu, Đảng ủy Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu vận dụng vào công tác tại Chi bộ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017.

Nguyễn Quốc Khanh