MỘT SỐ THỜI HẠN TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN

 

NỘI DUNG

THỜI HẠN

Thời hạn tối đa để xem xét, giải quyết (tính kể từ ngày thụ lý) (*)

Từ 15 đến 30 ngày tùy theo tính chất vụ việc

Phát hành quyết định

02 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định

Khiếu nại quyết định

Trường hợp có mặt tại phiên họp

—03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định

Trường hợp vắng mặt tại phiên họp

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định

Giải quyết khiếu nại (thuộc Thẩm quyền của Tòa án cấp trên trực tiếp) (*)

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

 

(*): Có thể kéo dài hơn trong trường hợp hoãn phiên họp.