Hội nghị được nghe đồng chí Huỳnh Kim Ngân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Dân chính Đảng, báo cáo viên cấp tỉnh triển khai các nội dung quan trọng Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Đỗ Hoà Hợp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Dân Chính Đảng, báo cáo viên cấp tỉnh triển khai những nội dung quan trọng Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Duy Linh)

Qua tiếp thu tinh thần các Nghị quyết tại Hội nghị, Đảng uỷ yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng nhằm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

Phạm Thị Tú Anh