1- TAND tỉnh Cà Mau:                          

1. Ông Trần Trọng Hữu, sinh năm 1958

2. Bà Huỳnh Ngọc Ánh, sinh năm 1962

3. Ông Nguyễn Văn Truyền, sinh năm 1954

4. Ông Ngô Đình Chiến, sinh năm 1958

2- TAND thành phố Cà Mau

1. Bà Lâm Hồng Cẩm, sinh năm 1960

2. Ông Phạm Duy Lễ, sinh năm 1960

3. Bà Trần Thị Hoa, sinh năm 1963

4. Ông Cao Quốc Tuấn, sinh năm 1975

5. Ông Trần Văn Đạo, sinh năm 1978

6. Bà Du Thị Bột, sinh năm 1980

7. Ông Thái Huyền Trân, sinh năm 1952

3- TAND huyện Ngọc Hiển

1. Ông Nguyễn Thanh Nhanh, sinh năm 1968

4- TAND huyện Phú Tân

1. Ông Hồ Văn Kệ, sinh năm 1983

2. Ông Nguyễn Ngọc Đời, sinh năm 1975

5- TAND huyện Trần Văn Thời

1. Ông Dương Thanh Tuấn, sinh năm 1963

2. Ông Vũ Ngọc Quynh, sinh năm 1947

3. Ông Giang Trung Kiên, sinh năm 1965

4. Ông Võ Thanh Tùng, sinh năm 1954

5. Ông Nguyễn Quang Sơn, sinh năm 1961

6- TAND huyện Thới Bình

1. Ông Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1960

2. Ông Lê Minh Út, sinh năm 1962

3. Ông Mai Thiên Thơ, sinh năm 1977

7- TAND huyện Cái Nước

1. Ông Phan Hồng Quang, sinh năm 1963

2. Ông Trần Quốc Khương, sinh năm 1960

8- TAND huyện U Minh

1. Ông Trần Thanh Hưng, sinh năm 1960

2. Ông Nguyễn Thanh Chắc, sinh năm 1960

3. Ông Lâm Vĩnh Sen, sinh năm 1967

4. Ông Lê Thanh Sự, sinh năm 1960

9- TAND huyện Đầm Dơi

1. Ông Châu Thanh Dũng, sinh năm 1961

2. Bà Trương Kim Hương, sinh năm 1964

3. Ông Trần Thành Công, sinh năm 1962

4. Ông Lê Minh Đồng, sinh năm 1964

10- TAND huyện Năm Căn

1. Bà Tạ Huyền Thanh, sinh năm 1965