Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân lần thứ IX nhiệm kỳ 2012-2017. Từ đó, nói lên được tầm quan trọng trong công tác giáo dục của đoàn để nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên; đồng hành, phát huy những điểm mạnh của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua hai ngày làm việc, đại hội thành công tốt đẹp đã lựa chọn các đồng chí gương mẫu, có năng lực, trách nhiệm, đạo đức bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

                                                                                             Đoàn Thị Tú