Thời gian qua, việc thực hiện lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức, người lao động TAND huyện Trần Văn Thời nhìn chung được thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn có tình trạng đi muộn, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ làm việc; một số công chức, người lao động của đơn vị chưa thực sự thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để khắc phục triệt để tình trạng nêu trên và nhằm thực hiện tốt việc chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, người lao động tại đơn vị, Chánh án TAND huyện Trần Văn Thời đã đề ra một số kế hoạch và giải pháp sau:

- Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện hoạt động bộ phận hành chính tư pháp, ứng dụng quy trình một cửa liên thông, xác định rõ thời gian giải quyết của từng khâu để nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi có yêu cầu.

- Lãnh đạo đơn vị và cán bộ tham mưu phải có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tiếp công dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, người lao động. Làm tốt công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo bảo đảm yếu tố nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

- Văn phòng phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đề xuất lãnh đạo bố trí, sắp xếp nơi làm việc và chỉnh trang cơ sở vật chất, để đảm bảo vẻ mỹ quan, vệ sinh của đơn vị, đồng thời mang tính khoa học, hợp lý cho từng bộ phận làm việc.

- Lãnh đạo phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và có trách nhiệm thường xuyên quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các nội quy, quy định, lề lối, tác phong làm việc của từng công chức, người lao động trong đơn vị. Cán bộ phụ trách kiểm tra công vụ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công vụ của công chức, người lao động của đơn vị, đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tạo nhật ký theo dõi để làm cơ sở trong việc xem xét bình bầu thi đua cuối năm.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 42/KH-TA ngày 26/01/2018 của TAND huyện Trần Văn Thời về việc thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử của Chánh án TAND tối cao.

Giang Trung Kiên